deel dit:

Musica Sacra hoogst geklasseerde festival van Limburg

Woensdag 20 mei jongstleden ontving Provincie Limburg het concept adviesrapport van de Cultuurtank Limburg over de subsidieaanvragen voor de Cultuurplanperiode 2021-2024. Tot en met 4 februari 2020 konden culturele instellingen een subsidieaanvraag indienen. Op basis van vijf subsidiecriteria werden punten toegekend.

Van de 36 inzendingen behaalde Stichting Musica Sacra Maastricht als festival de hoogste totaalscore: 16 punten! Indien Provinciale Staten het advies van zijn Cultuurtank ongewijzigd overnemen mag het festival vanaf 2021 een jaarlijkse bijdrage van de Provincie Limburg tegemoet zien van € 87.000.

De Cultuurtank vatte de subsidieaanvraag in het kort als volgt samen:


“Het jaarlijkse festival Musica Sacra stelt het sacrale/spirituele centraal en doet dat behalve vanuit de Limburgse traditie vooral ook door het aanduiden dat dit voor iedereen belangrijk of interessant kan zijn. Op basis van die notie wordt een groot deel van de aanvraag opgehangen aan diversiteit en inclusie, zowel in het beschrijven van het (nieuwe) aanbod, samenwerkingsverbanden als de eigen organisatie. Dit is een in deze tijd passende invalshoek. Naast muziek en zang staat er weer een breed palet aan aanbod in andere disciplines op het programma. Nieuw aanbod komt er vooral gericht op participatie van kwetsbare, minder vanzelfsprekende doelgroepen, en ook begint Musica Sacra met promotieaanbod in Noord- en Midden-Limburg. Er wordt versterkt ingezet op cultuureducatie. Ook in bedrijfsmatig opzicht is er weinig aan te merken. Al met al een goede propositie.”

Musica Sacra Maastricht behaalde 16 van de in totaal 17 te behalen punten
De Cultuurtank hanteerde vijf subsidiecriteria:

a) Publiek en participatie

b) Cultuureducatie en/of talentontwikkeling:

c) Inhoudelijke samenwerking met anderen

d) Gezonde bedrijfsvoering

e) Pré’s

 

Enkele citaten uit de beoordeling van de Cultuurtank:

“Musica Sacra heeft meerdere langlopende partnerschappen die verder gaan dan het podium bieden of podium beschikbaar stellen.”

“Opvallend en eigentijds is dat naast inhoudelijk aanbod en samenwerkingen ook een deel van de voor governance relevante punten behandeld wordt in het kader van diversiteit en inclusie.”

“De marketingstrategie is kort maar krachtig.”

“De aanvraag laat zien dat de instelling financieel en qua inkomstenmix goed op orde is en passende voorzichtigheid betracht in de inschatting/benadering van inkomsten en uitgaven.”

“Het siert deze organisatie dat deze (als een van de weinige aanvragers) organisatorische bestendigheid en een uitbreiding van de inhoudelijke ambitie niet op de Provincie laat neerkomen.”

“Verder wil men de groeiambitie nadrukkelijk mogelijk maken door als één van de weinige festivals expliciet in te zetten op Crowdfunding. Deze keuze laat zien dat de instelling nieuwe financieringsmogelijkheden niet uit de weg gaat.”

“Het festival Musica Sacra heeft een meerjarige visie ontwikkeld, die als bijzonder en van een hoge vakmanschap getuigt. Alle activiteiten en voorstellingen worden getoetst aan deze visie en door de organisatie alleen geprogrammeerd indien er sprake is van vernieuwing en oorspronkelijke kwaliteit. De zeggingskracht van thema en uitvoering wordt op een hoog niveau ontwikkeld.”

Musica Sacra 2020:
De volgende editie van Musica Sacra vindt plaats van 17 t/m 20 september 2020 onder het thema “Aanvaarding & Berusting”.